typed_data.typed_buffers library

可增长的类型数据列表.

这些列表除了可以增长外,还像类型数据列表一样工作. 他们使用基础缓冲区,并且当该缓冲区变得太小时,它将被新的缓冲区替换.

这意味着不能保证每次使用TypedDataView.buffer getter都会返回相同的结果,并且该缓冲区可能大于列表使用的结果.

Classes

Float32Buffer
Float32x4Buffer
Float64Buffer
Int8Buffer
Int16Buffer
Int32Buffer
Int32x4Buffer
Int64Buffer
Uint8Buffer
Uint8ClampedBuffer
Uint16Buffer
Uint32Buffer
Uint64Buffer